Vypracuji průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický specialista jsem od roku 2013 (registrován na MPO), průběžně se vzdělávám.
Seznam energetických expertů na MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu)

Jsem členem AES (asociace energetických specialistů).

Zpracoval jsem již stovky průkazů rodinných a bytových domů, podnikatelských objektů.

PENB je nutno v současné době dle zákona č. 406/2000 Sb. zpracovat při:
a) Výstavbě nových budov
b) Při větší změnách (nad 25% plochy pláště) dokončených budov,
c) Při prodeji nebo nájmu celých budov nebo jejich ucelených částí (t.zn. i bytů)

Průkaz musí nechat zpracovat stavebník, vlastník nebo SVJ

 • při výstavbě nové budovy nebo při větších změnách dokončených budov
 • u budov orgánů veřejné moci od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni

 • opatřit si průkaz
 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. při pronájmu budovy nebo ucelené části, a tento průkaz předložit a předat nejpozději možnému nájemci/kupujícímu při podpisu smluv týkajících se koupě budovy/nájmu budovy nebo ucelené části. Zároveň musí zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud je prodej/pronájem v nich inzerován. V případě, kdy je pro prodej/pronájem inzerován prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kancelář), musí být zprostředkovateli předána grafická část průkazu nebo její ověřená kopie, který následně uvádí třídu ukazatele energetické náročnosti ve svých informačních a reklamních materiálech. Pokud není zprostředkovateli předána grafická část průkazu, ten pak uvádí ve svých reklamních materiálech nejhorší klasifikační třídu G.

Vlastník bytové jednotky je povinen

 • předložit a předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii při
  • prodeji bytové jednotky
  • pronájmu bytové jednotky
   možnému kupujícímu/nájemci před uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o pronájmu. Tuto povinnost vlastník naplní tak, že písemnou formou požádá SVJ o průkaz energetické náročnosti. Pokud vlastníku není na písemnou žádost ze strany SVJ průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek energie za poslední tři roky (dodávky za elektřinu, plyn a teplo). Nicméně předáním vyúčtování vlastníkem jednotky nezbavuje SVJ povinnost zpracovat průkaz a v případě, kdy SVJ průkaz nezpracuje, může mu být uložena pokuta.
 • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud je prodej/pronájem v nich inzerován. V případě, kdy je pro prodej/pronájem inzerován prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kancelář), musí být zprostředkovateli předána grafická část průkazu nebo její ověřená kopie, který následně uvádí třídu ukazatele energetické náročnosti ve svých informačních a reklamních materiálech. Pokud není zprostředkovateli předána grafická část průkazu, uvádí ve svých materiálech nejhorší klasifikační třídu G.

Existují výjimky, kdy průkaz nemusí být zpracován?

Průkaz nemusí být zpracován

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
 • a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Průkaz se též neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. Přičemž větší změnou dokončené budovy je myšlena změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou s oprávněním od ministerstva ke zpracování průkazu energetické náročnosti budov